ساخت خرپا در شهر سنگ

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت خرپا بطور کلی با پیچ و مهره و اجرای پوشش سقف شیبدار با ورق رنگی با عایق پشم شیشه و کارتن پلاست و آبرو. در شهر سنگ اجرای پوشش سقف شیبدار

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت خرپا بطور کلی با پیچ و مهره و اجرای پوشش سقف شیبدار با ورق رنگی با عایق پشم شیشه و کارتن پلاست و آبرو. در شهر سنگ

اجرای پوشش سقف شیبدار

کلیدواژه خود را وارد کنید