رنگ آمیزی ۲۰ مدرسه در شرق تهران

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

رنگ آمیزیه ۲۰ عدد مدرسه در شرق تهران توسط دفتر آیرون پوشش به درخواست شهرداری منطقه ۸ انجام شد.  

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

رنگ آمیزیه ۲۰ عدد مدرسه در شرق تهران توسط دفتر آیرون پوشش به درخواست شهرداری منطقه ۸ انجام شد.

 

کلیدواژه خود را وارد کنید