تعمیر و آبندی سقف آردواز در سازمان مدیریت صنعتی

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

تعمیر و آبندی سقف آردواز که در آتش سوزی تخریب شده بود سازمان مدیریت صنعتی

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

تعمیر و آبندی سقف آردواز که در آتش سوزی تخریب شده بود سازمان مدیریت صنعتی

کلیدواژه خود را وارد کنید