بازسازی سازه و پوشش سقف شیبدار در باقر آباد

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

پایان باز سازی سازه دوم با پوشش نما و لمبه و ورق رنگی باقر آباد اجرای پوشش سقف شیبدار

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

پایان باز سازی سازه دوم با پوشش نما و لمبه و ورق رنگی باقر آباد

اجرای پوشش سقف شیبدار

کلیدواژه خود را وارد کنید