بازسازی دو عدد کانکس در شهر سنگ

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

بازسازی دو عدد کانکس و ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق رنگی با عایق در شهر سنگ اجرای پوشش سقف شیبدار

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

بازسازی دو عدد کانکس و ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق رنگی با عایق در شهر سنگ

اجرای پوشش سقف شیبدار

کلیدواژه خود را وارد کنید