اجرای لمبه در نمای ساختمان

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

اجرای لمبه در نمای ساختمان تهیه و نصب ورق لمبه در نمای ساختمان هم جهت زیبایی و جلوگیری از ریزش سنگ ساختمان خیابان ولیعصر

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

اجرای لمبه در نمای ساختمان

تهیه و نصب ورق لمبه در نمای ساختمان هم جهت زیبایی و جلوگیری از ریزش سنگ ساختمان خیابان ولیعصر

کلیدواژه خود را وارد کنید