اجرای سقف پارکینگ در تهران

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

اجرای سقف پارکینگ در تهران آهن کشی و زیر سازی و پوشش ورق گالوانیزه رنگی جهت پارکینگ خودرو و اضافه کردن قسمت اداری در تهران خیابان مقدس اردبیلی

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

اجرای سقف پارکینگ در تهران

آهن کشی و زیر سازی و پوشش ورق گالوانیزه رنگی جهت پارکینگ خودرو و اضافه کردن قسمت اداری در تهران خیابان مقدس اردبیلی

کلیدواژه خود را وارد کنید