اجرای سقف شیروانی در شهر سنگ

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

اجرای سقف شیروانی در شهر سنگ اضافه کردن سقف در امتداد سقف قبلی و نصب سقف کاذب و شیشه سکوریت در شهر سنگ    

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

اجرای سقف شیروانی در شهر سنگ

اضافه کردن سقف در امتداد سقف قبلی و نصب سقف کاذب و شیشه سکوریت در شهر سنگ

 

 

کلیدواژه خود را وارد کنید