بایگانی ها

ساخت خرپا در شهر سنگ

ساخت خرپا در شهر سنگ

ساخت خرپا بطور کلی با پیچ و مهره و اجرای پوشش سقف شیبدار با ورق رنگی با عایق پشم شیشه و کارتن پلاست و آبرو. در شهر سنگ اجرای پوشش سقف شیبدار

خواندن ادامه
1 2 12

کلیدواژه خود را وارد کنید